Będzie MOF Miasta Łomży

23 grudnia 2022 r. prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka, wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski oraz wójt Gminy Łomża Piotr Kłys podpisali porozumienie międzygminne powołujące Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i określające zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Łomży przy opracowywaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 
Współpraca Miasta Łomża i trzech pobliskich samorządów gmin: Łomża, Nowogród i Piątnica na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i wspólnego rozwiązywania problemów, a także wzmacnianie i rozwój wzajemnych więzi partnerskich oraz integracja terytorialna przy wykorzystaniu funduszy europejskich, to idea powołania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. 
 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), zdefiniowane Ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. To jeden z instrumentów rozwoju regionalnego, który realizowany jest w miejskich obszarach funkcjonalnych, wskazanych w strategii rozwoju województwa, jako obszary strategicznej interwencji, zarządzany przez związek ZIT, w ramach jednej z form prawnych współpracy terytorialnej, do którego funkcjonowania niezbędne jest opracowanie i realizacja strategii ZIT lub strategii rozwoju ponadlokalnego.

Więcej pojęć znaleźć można w Bazie Wiedzy.

Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF), zdefiniowany Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Jest to układ osadniczy ciągły przestrzennie, złożony z odrębnych administracyjnie jednostek (gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich) i składający się ze zwartego obszaru miejskiego oraz powiązanej z nim funkcjonalnie strefy zurbanizowanej. W ramach MOF istnieje podział na obszary funkcjonalne ośrodków ze względu na wielkość ośrodków miejskich tj. wojewódzkich, regionalnych, subregionalnych, lokalnych.*

Więcej pojęć znaleźć można w Bazie Wiedzy.

*Opracowano na podstawie: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Jedna z form strategii terytorialnej, opracowywana obligatoryjnie w celu realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zawiera syntezę diagnozy obszaru realizacji ZIT, cele do zrealizowania, listę projektów realizujących cele, źródła projektów, a także opis procesu zaangażowania poszczególnych partnerów i innych podmiotów kluczowych dla ZIT.

Więcej pojęć znaleźć można w Bazie Wiedzy.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane