dr inż. Renata Calak

Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Dr ekonomii, dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Koordynuje prowadzenie polityki rozwoju, proces przygotowania i monitorowania strategii rozwoju, realizację ogólnorozwojowych strategii w skali europejskiej i krajowej, a także ewaluację polityk europejskich i krajowych. Odpowiedzialna za koordynację strategiczną realizacji Umowy Partnerstwa, wypracowanie rozwiązań polityki spójności w perspektywie 2014-2020 i 2021-2027, realizację i monitorowanie polityki regionalnej i miejskiej, w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 i Krajowej Polityki Miejskiej 2030, oraz Krajowego Planu Odbudowy. Uczestniczyła w pracach nad przygotowaniem aktów prawnych stwarzających ramy dla efektywnej absorpcji środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności, jak i krajowych środków wspierania rozwoju regionalnego, takich jak ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Koordynowała prace związane z przewodnictwem Polski w Radzie UE w zakresie polityki spójności. Uczestniczyła w przygotowaniu wielu dokumentów strategicznych na poziomie krajowym, takich jak: Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Krajowa Polityka Miejska 2030.