II Forum Wymiany Doświadczeń w woj. wielkopolskim

13 września 2022 r. odbyło się Forum Wymiany Doświadczeń w Wielkopolsce, na które zaprosili Fundacja Fundusz Współpracy (FFW), Związek Miast Polskich (ZMP) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW). Wydarzenie otworzył Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Zarządzanie strategiczne i planowanie przestrzenne to od zawsze trudne dziedziny. Stąd konieczność korzystania z pracy profesjonalistów, zarówno naukowców, jak i praktyków. Każdy z samorządowców powinien sięgać po wiedzę, podpowiedzi i dobre praktyki w tym zakresie – powiedział Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego. Podczas Forum marszałek zapowiedział, że powstałym partnerstwom w nowej perspektywie unijnej nie będzie oferowana tzw. koperta finansowa, która będzie skierowana tylko dla ZIT-ów, ale mogą one liczyć na preferencje w ogłaszanych przez UMWW już w przyszłym roku konkursach. Zawsze wspólne działanie jest bardziej skuteczne i efektywne.

Tematami ramowymi Forum były: model funkcjonalno-przestrzenny oraz pozyskiwanie dofinansowania na projekty partnerskie. Praktyczne aspekty modelu funkcjonalno-przestrzennego w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego przedstawili pracownicy naukowi z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – współautorzy ekspertyzy stanowiącej podstawę opracowania podręcznika pt. „Strategia rozwoju ponadlokalnego. Poradnik praktyczny” wydanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Rozwoju. Dr hab. Łukasz Mikuła podkreślał, że strategia rozwoju ponadlokalnego, podobnie jak strategia rozwoju gminy, jest co do zasady fakultatywna, ale w projekcie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2011-2027 (ustawa wdrożeniowa) zaproponowano obligatoryjność strategii rozwoju ponadlokalnego dla miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (MOF OW). Mówił też o planowanych zmianach ustawodawczych dotyczących reformy planowania przestrzennego (MRiT) oraz ustawy o zrównoważonym rozwoju miast (MFiPR). Eksperci z UAM radzili, jakie dane i badania (np. migracje, dojazdy do pracy, szkoły, przepływy finansowe) warto wykorzystać do sporządzenia diagnozy strategii ponadlokalnej i pokazali przykłady plansz graficznych obrazujących poszczególne zakresy modelu:

Ustalenia i rekomendacje w strategii rozwoju ponadlokalnego nie powinny powtarzać dyrektyw i wytycznych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz dokumentów planistycznych poziomu krajowego i regionalnego. Strategia rozwoju ponadlokalnego oferuje nowe narzędzie koordynacji rozwoju przestrzennego, choć nie są one dopracowane prawnie w ramach systemów planowania strategicznego i przestrzennego

W trakcie Forum Grzegorz Roman, doradca sektorowy ZMP wygłosił prelekcje „Model struktury przestrzennej jako narzędzie budowania relacji pomiędzy partnerstwami w Wielkopolsce”, a dr Daniel Budzeń – „Finansowy potencjał Partnerstw z Wielkopolski”.

Przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu omówili przewidywane wsparcie w projekcie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w ujęciu terytorialnym oraz stan negocjacji Programu. Pierwsze konkursy powinny być ogłoszone w pierwszym kwartale 2023 roku. Dla Wielkopolski jest przeznaczonych 2 136 076 965 euro. Ważną informacją jest to, że wg UE beneficjentem nie może być podmiot, który dopuszcza się działań dyskryminacyjnych. 

Piotr Przybysz z Fundacji Fundusz Współpracy przedstawił z kolei inne możliwości finansowania inicjatyw partnerstw, np. poprzez włączenie się do sieci URBACT-u czy skorzystanie z konkursów ogłoszonych w ramach UIA (IV kwartał 2022 r.), obecnie EUI (European Urban Initiative) czy innych konkursów dla miast w UE (EU Cities Mission – Call for Pilot Citiesprojekt szkoleniowy PROSPOCT+Driving  Urban Transition Call).  

Materiały:

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane