Centrum Wsparcia Doradczego

Doradzamy na rzecz rozwoju lokalnego

Piktogram ikony

Planowanie rozwoju

Centrum Wsparcia Doradczego to trwający już 3 lata nowatorski projekt doradczy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o ogromnej skali. Głównym celem projektu jest wsparcie partnerstw gmin i powiatów w skutecznym kreowaniu zrównoważonej polityki rozwoju odpowiadającej na lokalne potrzeby mieszkańców.

 

Poprzez wspieranie idei zintegrowanego planowania strategicznego, CWD 2023 realizuje m.in. założenia celu 5 polityki spójności UE w perspektywie 2021-2027 – Europa bliżej obywateli.

 

Opisane poniżej działania dotyczą trzeciej edycji projektu – CWD 2023.

Działania Centrum Wsparcia Doradczego uwzględniają:

Cele tematyczne Polityki Spójności na lata 2021-2027, dotyczące Europy:

 • bardziej konkurencyjnej i inteligentnej,
 • w wyższym stopniu przyjaznej dla środowiska, niskoemisyjnej,
 • lepiej skomunikowanej,
 • o silniejszym wymiarze społecznym,
 • bliższej obywatelom.
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich

Więcej informacji o Funduszach Europejskich na lata 2021-2027 znajdziesz tu lub w zakładce Baza wiedzy.

Krajową politykę rozwoju (ogólnopolską i regionalną), a także zadania ustawowo realizowane przez samorząd terytorialny.

Wsparcie strategiczne i projektowe zapewniane przez CWD wzmacnia potencjał jednostek samorządu terytorialnego do realizacji projektów zintegrowanych, podnoszących jakość między innymi:

 • usług komunalnych,
 • ochrony zdrowia,
 • edukacji,
 • o silniejszym wymiarze społecznym,
 • kultury,
 • rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • transportu,
 • bezpieczeństwa.

Obejrzyj film i poznaj główne założenia oraz cele działań Centrum Wsparcia Doradczego

Piktogram ikony

Jak działa Centrum Wsparcia Doradczego?

W ramach Centrum Wsparcia Doradczego samorządy pracują wspólnie z zespołem doświadczonych ekspertów, tak aby lepiej i efektywniej planowały swój rozwój.

Doradztwo

Doradztwo

Strategiczne i projektowe

Doradztwo dla partnerstw w procesie spełniania warunków niezbędnych do realizacji instrumentów terytorialnych i projektów w ramach polityki spójności 2021-2027. 

 

Z uwagi na fakt, że partnerstwa JST uczestniczące w projekcie reprezentują różny stopień dojrzałości do współpracy i do samodzielnej realizacji za, wsparcie doradcze będzie zróżnicowane pod tym kątem i dostosowane do faktycznych potrzeb partnerstw. Dokumentem, który będzie to zróżnicowanie opisywał i zoperacjonalizował będzie Plan pracy partnerstwa.

W jego ramach oferujemy partnerstwom:
 • pomoc w konsultacjach z urzędami marszałkowskimi w zakresie aktualizacji strategii i korekt listy projektów,
 • pomoc w przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów strategii,
 • wsparcie w zbieraniu i udostępnianiu danych wymaganych do przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla strategii partnerstwa,
 • przygotowanie oceny ex-ante dla strategii rozwoju ponadlokalnego,
 • wsparcie w przyjęciu strategii przez odpowiednie organy partnerstwa lub poszczególne JST,
 • wsparcie przy podpisywaniu porozumień partnerstw z samorządem województwa,
 • przygotowanie analizy wykonalności do wybranego przedsięwzięcia z listy projektów partnerstwa,
 • pomoc w przygotowaniu OPZ do zamówienia specjalistycznej dokumentacji wymaganej w procesie wnioskowania o dofinansowanie,
 • przygotowanie, o ile będzie to możliwe, wniosku o dofinansowanie wybranego przedsięwzięcia z listy projektowej.
ikony_cz1_Plan pracy-01

Wsparcie

Potencjału instytucjonalnego partnerstw JST

Rodzaj doradztwa, które ma służyć sprawnej realizacji strategii rozwoju partnerstwa, w tym instrumentów terytorialnych i projektów w ramach polityki spójności 2021-2027 oraz budowaniu trwałej i długofalowej współpracy. 

W jego ramach oferujemy partnerstwom:

Doradztwo

Doradztwo w zakresie praktycznego wdrożenia systemu zarządzania realizacją strategii i projektów oraz w wewnętrznej organizacji partnerstwa.

Wsparcie

Wsparcie doradczo-szkoleniowe mające na celu pogłębienie wiedzy i kształtowanie umiejętności partnerstw koniecznych do rozwijania potencjału instytucjonalnego i zdolności do wdrażania projektów.

Piktogram ikony

Sieciowanie

Wymiana wiedzy i wzmacnianie współpracy

W ramach tego zadania przygotowujemy dla partnerstw wydarzenia sieciujące oraz rozwijamy Bazę Wiedzy.

Piktogram ikony
Fora Wymiany Doświadczeń

Wydarzenia służące wymianie doświadczeń partnerstw z różnych województw, rozwijaniu kompetencji pracowników JST, budowaniu trwałych relacji pomiędzy samorządowcami oraz podniesieniu efektywności udzielanego wsparcia.

Piktogram ikony
Baza Wiedzy

Repozytorium literatury i dokumentów istotnych dla prowadzenia polityki rozwoju, kompendium materiałów wspierających planowanie i wdrażanie projektów zmieniających jakość życia mieszkańców oraz zbiór dobrych praktyk współpracy samorządowej i międzysektorowej,

Piktogram uścisku dłoni

Partnerzy projektu

Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) jest projektem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Inicjatywę współtworzą Fundacja Fundusz WspółpracyZwiązek Miast Polskich, które zapewniają wsparcie projektowe i strategiczne. Kooperację dopełniają Partnerstwa i Samorządy uczestniczące w projekcie.

Logotyp Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej instytucja odpowiedzialna za wdrażanie polityki rozwoju w Polsce.

Inicjator projektu Centrum Wsparcia Doradczego.

Klijnij i przejdź na stronę:
Logotyp Fundacji Funduszu Współpracy

Fundacja Fundusz Współpracy 

Od ponad 30 lat wspiera obszary istotne dla rozwoju i wzmocnienia kapitału społecznego w Polsce.

W CWD odpowiada za doradztwo strategiczne i projektowe dla partnerstw uczestniczących w projekcie oraz analizy i badania, tworzenie bazy wiedzy, działania sieciujące i komunikacyjne.

Lider projektu Centrum Wsparcia Doradczego. 

Klijnij i przejdź na stronę:

Śledź profil:

Logotyp Związku Miast Polskich

Związek Miast Polskich 

Najstarsza polska organizacja samorządowa wspierająca miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechniająca dobre praktyki zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców.

W CWD odpowiada za doradztwo strategiczne i projektowe.

Partner projektu Centrum Wsparcia Doradczego.

Klijnij i przejdź na stronę:

Śledź profil:

Partnerstwa i samorządy

Otrzymują wsparcie w podnoszeniu kompetencji, dzięki którym skutecznie i efektywnie wspierają rozwój lokalny.

Odbiorcy działań projektu Centrum Wsparcia Doradczego.

Inicjowanie

Finansowanie

Od września 2020 r. do czerwca 2023 r. Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) współfinansowane było w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Logotyp Funduszy Europejskich
Flaga Rzeczpospolitej Polski
Dofinansowane przez Unię Europejską

Edycja CWD 2023  realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich
Flaga Rzeczpospolitej Polski
Dofinansowane przez Unię Europejską

Zapisz się do newslettera i bądź z nami na bieżąco!

Piktogram koperty listownej

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane