Centrum Wsparcia Doradczego

Doradzamy na rzecz rozwoju lokalnego

Piktogram ikony

Planowanie rozwoju

Centrum Wsparcia Doradczego to projekt o jasno postawionym celu. Jest nim wsparcie samorządów w prowadzeniu polityki rozwoju oraz przygotowanie do finansowania i realizowania projektów strategicznych dla rozwoju poszczególnych regionów.

Działania Centrum Wsparcia Doradczego uwzględniają:

Cele tematyczne Polityki Spójności na lata 2021-2027, dotyczące Europy:

 • bardziej konkurencyjnej i inteligentnej,
 • w wyższym stopniu przyjaznej dla środowiska, niskoemisyjnej,
 • lepiej skomunikowanej,
 • o silniejszym wymiarze społecznym,
 • bliższej obywatelom.
Logotyp Funduszy Europejskich

Więcej informacji o Polityce Spójności na lata 2021-2027 znajdziesz tu lub w zakładce Baza wiedzy.

Krajową politykę rozwoju (ogólnopolską i regionalna, a także zadania ustawowo realizowane przez samorząd terytorialny.

Wsparcie strategiczne i projektowe zapewniane przez CWD wzmacnia potencjał jednostek samorządu terytorialnego do realizacji projektów zintegrowanych, podnoszących jakość między innymi:

 • usług komunalnych,
 • ochrony zdrowia,
 • edukacji,
 • o silniejszym wymiarze społecznym,
 • kultury,
 • rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • transportu,
 • bezpieczeństwa.

Obejrzyj film i poznaj główne założenia oraz cele działań Centrum Wsparcia Doradczego

Piktogram ikony

Jak działa Centrum Wsparcia Doradczego?

W ramach Centrum Wsparcia Doradczego samorządy pracują wspólnie z zespołem doświadczonych ekspertów, tak aby lepiej i efektywniej planowały swój rozwój.
Doradztwo

Doradztwo

Strategiczne

Kompleksowy proces planowania strategicznego, który skierowany jest głównie do samorządów lokalnych reprezentujących dwa typy obszarów strategicznej interwencji, tj. obszarów funkcjonalnych miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz zespołów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją.

Plan pracy

Jest on produktem organizacji pracy przez Partnerstwa, osiągniętym na drodze doradztwa i współpracy z ekspertami.

Diagnoza

Skupia się na sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszaru Partnerstwa. Jej produktem jest raport diagnostyczny.

Strategia

Dotyczy obszaru danego Partnerstwa. Jej produktem jest pakiet konkretnych projektów.

Wdrożenie

Adekwatnie do potrzeb, Partnerstwa otrzymują wsparcie przy wdrożeniu strategii. Produktem końcowym tego etapu są raporty z realizacji zadań.

Projektowe

Doradztwo skierowane do partnerstw uczestniczących w pilotażu CWD.

Plan pracy

Organizacja procesu doradztwa wypracowana wspólnie z ekspertami CWD.

Instytucjonalizacja

Formalizacja działań partnerstw.

Kontraktowanie usług

Wsparcie eksperckie przy kompletowaniu dokumentacji i tworzeniu wniosku aplikacyjnego.

Rekomendacje

Na podstawie opracowanego bilansu uzyskanych korzyści opracowane zostaną dalsze kroki dla poszczególnych Partnerstw.

Piktogram ikony

Wymiana doświadczeń

Ważnym elementem Centrum Wsparcia Doradczego jest sieciowanie, które służy wymianie wiedzy, a co za tym idzie rozwijaniu kompetencji.

Odbywa się w trakcie szeregu wydarzeń:

Konferencje

Konferencje inaugurujące

23-24 listopada 2020 r.
25 maja 2022 r.

Konferencja sieciująca

14-15.06.2022 r.

Konferencje podsumowujące

23-24 listopada 2021 r.
czerwiec 2023 r.

Seminaria sieciujące

Służą wymianie wiedzy między Partnerstwami na poziomie lokalnym, skupiają się na ciekawych rozwiązaniach i dobrych praktykach zarządczych w dwóch podstawowych aspektach. Są to:

Problematyka organizowania i świadczenia usług publicznych w wybranych sektorach, adekwatnych do zakresu interwencji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT), czyli:

 • organizacja transportu publicznego
 • ochrona środowiska i wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)
 • system edukacji
 • turystyka
 • wykorzystanie endogennego potencjału dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Problematyka rozwoju instytucjonalnego w wybranych modelach współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), np. dotycząca współpracy w ramach związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w formule stowarzyszenia, związku lub porozumienia.

Na poszczególne seminaria są zapraszani eksperci i przedstawiciele instytucji, które wspierają samorządowców w działaniach lokalnych.

Wizyty studyjne

Wizyty studyjne to narzędzie, które umożliwia Partnerstwom odwiedziny w innych wybranych Partnerstwach lub samorządach. Kierunki wizyt Partnerstwa wybierają samodzielnie, zgodnie ze swoimi potrzebami.

 

Celem wizyt studyjnych jest zapoznanie się Partnerstw z dobrymi praktykami wdrożonymi w innych miejscach, czyli z rozwiązaniami, działaniami czy strategiami, które z powodzeniem funkcjonują w innych samorządach i mogą stanowić inspirację oraz źródło sprawdzonej wiedzy dla uczestników projektu CWD Plus. To sposób na wspieranie współpracy i wymiany doświadczeń między samorządowcami.

Fora wymiany doświadczeń

Spotkania przedstawicieli Samorządów Wojewódzkich i Partnerstw służące:

 • rozwijaniu kompetencji pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • budowaniu trwałych relacji pomiędzy samorządowcami działającymi w obrębie jednego systemu wsparcia (programu regionalnego), a także realizującymi cele opisane w jednym dokumencie programującym rozwój regionu i w dokumentach planistycznych,
 • podniesieniu efektywności wsparcia w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosków projektowych.

Regionalne spotkania sieciujące

Spotkania służące uzgodnieniu pomiędzy Instytucjami Zarządzającymi (IZ) programami regionalnymi w 16 Samorządach Wojewódzkich systemowych form wsparcia partnerstw zawiązanych na obszarach dwóch podstawowych typów OSI oraz możliwych form instytucjonalnego wsparcia partnerstw samorządowych przez struktury urzędów marszałkowskich.

Sieć funkcjonuje w oparciu o regularne spotkania (on-line lub stacjonarne) ze wszystkimi 16 Samorządami Wojewódzkimi, (w tym przedstawicieli departamentów odpowiedzialnych za strategię województwa i za wdrażanie programu regionalnego oraz przedstawicieli wojewódzkiego biura planowania przestrzennego w zakresie opracowania modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej), a także praktyków zarządzania ZIT-ami oraz odpowiednich instytucji publicznych, których opinia może być pomocna dla przedstawicieli JST zaangażowanych w realizację strategii terytorialnych.

Piktogram żarówki

Baza wiedzy

Wspólna praca i wymiana doświadczeń pozwalają na stałe rozwijanie bazy wiedzy, gdzie każdy zainteresowany znajdzie niezbędne informacje o polityce rozwoju.

Centrum Wsparcia Doradczego to przestrzeń wspólnego działania skupionego na:

 • kształtowaniu nowoczesnej polityki rozwoju,
 • w wyższym stopniu przyjaznej dla środowiska, niskoemisyjnej,
 • innowacyjnych metodach wdrażania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej.

Baza wiedzy to:

 • repozytorium literatury, raporty i dokumenty istotne dla prowadzenia polityki rozwoju,
 • opisy, poradniki i infografiki wspierające planowanie i wdrażanie projektów zmieniających jakość życia mieszkańców,
 • zbiór dobrych praktyk współpracy samorządowej i międzysektorowej.
Piktogram uścisku dłoni

Partnerzy projektu

Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) jest projektem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Inicjatywę współtworzą Fundacja Fundusz WspółpracyZwiązek Miast Polskich, które zapewniają wsparcie projektowe i doradczo-strategiczne. Kooperację dopełniają Partnerstwa i Samorządy uczestniczące w projekcie.

Logotyp Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej instytucja odpowiedzialna za wdrażanie polityki rozwoju w Polsce.

Inicjator projektu Centrum Wsparcia Doradczego.

Klijnij i przejdź na stronę:
Logotyp Fundacji Funduszu Współpracy

Fundacja Fundusz Współpracy zapewnia eksperckie wsparcie projektowe partnerstw uczestniczących w pilotażu. Wspiera sieciowanie na poziomie regionalnym.

Lider projektu Centrum Wsparcia Doradczego.

Klijnij i przejdź na stronę:

Śledź profil:

Logotyp Związku Miast Polskich

Związek Miast Polskich prowadzi doradztwo strategiczno-projektowe dla nowych partnerstw, które dołączyły w drugim etapie projektu. Wspiera sieciowanie na poziomie krajowym.

Partner projektu Centrum Wsparcia Doradczego.

Klijnij i przejdź na stronę:

Śledź profil:

Partnerstwa i samorządy

Otrzymują wsparcie w podnoszeniu kompetencji, dzięki którym skutecznie i efektywnie wspierają rozwój lokalny.

Odbiorcy działań projektu Centrum Wsparcia Doradczego.

Zapisz się do newslettera i bądź z nami na bieżąco!

Piktogram koperty listownej

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane