II Seminarium Sieciujące: Przygotowania do wdrażania strategii i projektów zintegrowanych

II Seminarium Sieciujące odbywające się w Poznaniu dobiegło końca. Dwudniowe wydarzenie, w którym udział wzięło 230 osób było pełne niezwykle interesujących warsztatów. Nie zabrakło również dyskusji dotyczącej praktycznych wyzwań dla partnerstw związanych z wdrażaniem strategii i wspólną realizacją projektów zintegrowanych.

II Seminarium Sieciujące otworzył Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Następnie głos zabrali: Arkadiusz Ochocki, Członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy i Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, którzy powiedzieli o celach wydarzenia i stanie realizacji projektu. W kolejnym wystąpieniu Wiktoria Saganowska, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej omówiła stan prac w programach krajowych i regionalnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Prezentacje z sesji plenarnych odbywających się pierwszego dnia dostępne poniżej. Materiały z warsztatów w najbliższych dniach zamieszczone zostaną w Bazie wiedzy.

I dzień - panel dyskusyjny i warsztaty sektorowe
Panel: Praktyczne wyzwania dla partnerstw CWD Plus związane z wdrażaniem strategii i wspólną realizacją projektów zintegrowanych

W trakcie pierwszego dnia odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów, którzy wymienili się poglądami na temat wdrażania strategii i wspólnej realizacji projektów zintegrowanych przez partnerstwa biorące udział w drugiej edycji projektu Centrum 

Wsparcia Doradczego. 

 

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali:

 

 • Iwona Borkowska, Kierowniczka Oddziału Planowania Strategicznego, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Sylwia Pędzińska, Dyrektorka Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Ewa Milewska, Dyrektorka Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
 • Michał Guz, Naczelnik Wydziału Zarządzania ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej
 • Konrad Saganowski, Naczelnik Wydziału Instrumentów Terytorialnych, Departament Programów Regionalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Joanna Cieślińska, Dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Gospodarki, Urząd Miasta Gniezno
 • Artur Rolka, Burmistrz Gminy Paczków, Członek Zarządu Stowarzyszenia Subregion Południowy.
Warsztat: Realizacja i finansowanie projektów z zakresu zrównoważonej turystyki, kultury, dziedzictwa przyrodniczego na potrzeby rozwoju lokalnej gospodarki

Warsztat podzielony został na dwie części. W pierwszej przedstawione zostały możliwości i uwarunkowania finansowania, a także wskazania programowe dla projektów z zakresu zrównoważonej turystyki. Eksperci omówili definicje, kluczowe aspekty i zaprezentowali wartościowe przedsięwzięcia. Następnie odbyła się wspólna dyskusja opierająca się o przykłady z życia wzięte, a mająca na celu wypracowanie działań zapobiegających popełnianiu błędów przy tworzeniu  projektów turystycznych.

W warsztacie udział wzięli zaproszeni goście: 

 • Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, IZ Interreg
 • Elżbieta Aleksander, Kierownik Zespołu ds. Centrum Współpracy Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Rafał Kozak, Inspektor w Wydziale Wyboru Projektów Obszarów Strategicznych i Priorytetowych, Departament Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Moderator: Adam Mikołajczyk, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: doradcy Związku Miast Polskich i opiekunowie partnerstw z Fundacji Fundusz Współpracy

Materiał z warsztatu – wkrótce w Bazie wiedzy

Warsztat: Realizacja i finansowanie projektów z zakresu zrównoważonej mobilności

Warsztat odbył się w formule World Café, a jego głównym celem było określenie podstawowych barier oraz problemów wynikających z tworzenia spójnych i efektywnych ekonomicznie systemów transportowych. Podzieleni na trzy grupy uczestnicy sporządzili matryce dla obszarów, tj. transport publiczny, transport indywidualny, mobilność aktywna. Obejmowały one zagadnienia legislacyjne, określały motywatory i bariery, jak również możliwości rozwiązań z udziałem środków zewnętrznych.

Do udziału w warsztacie zaproszona została Magdalena Ogonowska, Radca w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Departamencie Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury.

Moderator: Michał Babicki, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: doradcy Związku Miast Polskich i opiekunowie partnerstw z Fundacji Fundusz Współpracy

Materiał z warsztatu – wkrótce w Bazie wiedzy

Warsztat: Realizacja i finansowanie przedsięwzięć transformacji energetycznej, w tym produkcja energii ze źródeł odnawialnych

Warsztat rozpoczął się wystąpieniami dotyczącymi realizacji przedsięwzięć z zakresu transformacji energetycznej. Następnie uczestnicy podzieleni zostali na kilkuosobowe grupy, by wspólnie zastanowić się na pytaniami: czym w praktyce jest transformacja energetyczna? Jakie rzeczywiste potrzeby i wyzwania stoją przed gminami w tym obszarze? Jakie są możliwe źródła finansowania projektów? 

W warsztacie udział wzięli zaproszeni goście:

 • Jacek Nowocień, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 • Marta Babicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Beneficjenta Indywidualnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Moderator: Zdzisław Czucha, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: doradcy Związku Miast Polskich i opiekunowie partnerstw z Fundacji Fundusz Współpracy

Materiał z warsztatu – wkrótce w Bazie wiedzy

Warsztat: Realizacja i finansowanie projektów z zakresu adaptacji do zmian klimatu

Pierwsza część warsztatu dotyczyła potencjałów, ograniczeń i wyzwań samorządów związanych z przygotowaniem się do zmian klimatu. Zidentyfikowane zostały potrzeby inwestycyjne JST, uwarunkowania realizacji projektów w obszarach funkcjonalnych, szanse i zagrożenia realizacji zadań z zakresu adaptacji do zmian klimatu. Następnie w ramach ćwiczeń, zespoły wypracowały przykładowe działania/projekty związane z wdrażaniem Miejskich Planów Adaptacji. Omówione zostały również najbardziej optymalne źródła ich finansowania.

W warsztacie udział wzięli zaproszeni goście:

 • Michał Duleba, Wydział Koordynacji Programowania, Departament Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Wojciech Augustowski, Naczelnik Wydziału ds. Miast i Adaptacji do Zmian Klimatu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Moderator: Agnieszka Dawydzik, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: doradcy Związku Miast Polskich i opiekunowie partnerstw z Fundacji Fundusz Współpracy

Materiał z warsztatu – wkrótce w Bazie wiedzy

Warsztat: Realizacja i finansowanie projektów społecznych

Głównym celem warsztatu było określenie problemów partnerstw, które podjęły się realizacji projektów społecznych – szeroko rozumianej sfery pomocy społecznej oraz edukacji, w tym edukacji zawodowej – oraz wskazanie rozwiązań, które pozwolą uniknąć zagrożeń, a ułatwią osiągnięcie celów projektów.

W warsztacie udział wzięli zaproszeni goście:

 • Jakub Schimanek, Główny Specjalista, Wydział Rynku Pracy i Integracji Społecznej, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Katarzyna Szkudlarek, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Łukasz Chłądzyński, p.o. Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Moderator: Wojciech Zarzycki, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: doradcy Związku Miast Polskich i opiekunowie partnerstw z Fundacji Fundusz Współpracy

Materiał z warsztatu – wkrótce w Bazie wiedzy

II dzień - warsztaty horyzontalne i tematyczne konsultacje
Warsztat: ZIT - wyzwania oraz praktyka funkcjonowania i finansowania partnerstw w ramach instrumentów terytorialnych

Podczas warsztatu przedstawione zostały przykłady funkcjonowania oraz finansowania istniejących już partnerstw, bariery i problemy, z jakimi się borykają, a także praktyczne aspekty organizacji procesu wdrażania strategii ZIT. Istotnym elementem była również dyskusja pomiędzy partnerstwami oraz instytucjami zarządzającymi.

W warsztacie udział wzięli zaproszeni goście:

 • Michał Krzywicki Guz, Naczelnik Wydziału Zarządzania ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej
 • Konrad Saganowski, Naczelnik Wydziału Instrumentów Terytorialnych Departament Programów Regionalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Grzegorz Makarewicz, Starszy inspektor ds. instrumentów terytorialnych, Oddział Programowania, Departament Zarządzania Programami Regionalnymi, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

ModeratorAnna Krzyżanowska-Orlik, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: doradcy Związku Miast Polskich i opiekunowie partnerstw z Fundacji Fundusz Współpracy

Materiał z warsztatu – wkrótce w Bazie wiedzy

Warsztat: IIT – wyzwania oraz praktyka funkcjonowania i finansowania partnerstw w ramach instrumentów terytorialnych

Głównym celem warsztatu było pokazanie logiki i konsekwencji planowania różnych Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT) przez regiony, wymiana doświadczeń, w tym na temat wykorzystywania w praktyce możliwości wynikających z zapisów ustawowych oraz wytycznych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W warsztacie udział wzięli zaproszeni goście:

 • Izabela Kamińska, Dyrektorka, Wydział Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Płocka
 • Michał Nowak, Departament Programów Regionalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Iwona Borkowska, Kierowniczka Oddziału Planowania Strategicznego, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Ewa Winiecka, Podinspektor, Oddział Planowania Strategicznego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Stefania Koczar-Sikora, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

ModeratorJacek Woźniak, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: doradcy Związku Miast Polskich i opiekunowie partnerstw z Fundacji Fundusz Współpracy

Materiał z warsztatu – wkrótce w Bazie wiedzy

Warsztat: Wyzwania dotyczące wymagań uspołecznienia procesu wdrażania strategii partnerstwa – partycypacja i włączanie interesariuszy lokalnych (mieszkańców i partnerów społeczno-gospodarczych) w realizację strategii

Głównym celem warsztatu było omówienie procesu uspołecznienia strategii partnerstw. Na konkretnych przykładach omówione zostały: skuteczne narzędzia i metody konsultacji, włączania i partycypacji różnorodnych interesariuszy lokalnych; przyczyny powodzeń i niepowodzeń w procesie uspołeczniania strategii partnerstw. 

ModeratorGrzegorz Kaczmarek, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: doradcy Związku Miast Polskich i opiekunowie partnerstw z Fundacji Fundusz Współpracy

Materiał z warsztatu – wkrótce w Bazie wiedzy

Warsztat: Pozabudżetowe środki finansowe jako źródła wsparcia partnerstw/gmin, w tym PPP – sposoby ich wyszukiwania i realizacji projektów

Warsztat rozpoczął się dyskusją dot. ograniczeń w stosowaniu innych źródeł finansowania, po której uczestnicy opracowali wspólną diagnozę w zakresie problemów i przyczyn ich efektywnego wykorzystania w realizacji projektów. Następnie omówione zostały procedury pozyskania aktualnie dostępnych środków, a także opracowano rekomendacje służące upowszechnieniu i poprawie efektywności realizowania przez samorządy projektów z pozabudżetowych środków finansowych.

Do udziału w warsztacie zaproszony został Robert Abramowski, Naczelnik Wydziału Wsparcia Projektów PP, Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

ModeratorJustyna Pietrzykowska, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: doradcy Związku Miast Polskich i opiekunowie partnerstw z Fundacji Fundusz Współpracy

Materiał z warsztatu – wkrótce w Bazie wiedzy

Tematyczne konsultacje

Ostatnim punktem drugiego dnia Seminarium były tematyczne konsultacje sieciujące i eksperckie prowadzone przez doradców Związku Miast Polskich i opiekunów partnerstw z Fundacji Fundusz Współpracy. 

Materiały:

Materiały z warsztatów wkrótce opublikowane zostaną w Bazie wiedzy.

Galeria:

Organizatorem Seminariów Sieciujących jest Związek Miast Polskich realizujący wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o Seminariach i innych działaniach sieciujących znajduje się w zakładce O projekcie CWD.

Materiały z wydarzeń można znaleźć w Bazie Wiedzy.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane