Powołanie związku ZIT Obszaru Funkcjonalnego Gryfic

28 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie mające na celu sformalizowanie współpracy Partnerstwa Powiatu Gryfickiego i powołanie Związku ZIT OF Gryfice, którego liderem została Gmina Rewal.

Podpisane porozumienie w sprawie powołania Związku ZIT, opracowania strategii ZIT oraz zarządzania ZIT Obszaru Funkcjonalnego Gryfic określa zasady współpracy, w ramach której Partnerstwo oraz samorząd województwa będą wspólnie wdrażać projekty finansowane z Funduszy Europejskich. 

W spotkaniu udział wzięli:

 • Konstanty T. Oświęcimski, Wójt Gminy Rewal 
 • Artur Łącki, Poseł na Sejm RP
 • Anna Bańkowska, Wicemarszałkini Województwa Zachodniopomorskiego
 • Ryszard Chmielowicz, Starosta Powiatu Gryfickiego
 • Marek Orszewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
 • Waldemar WawrzyniakWicestarosta Powiatu Gryfickiego
 • Marzena Domaradzka, Zastępczyni Burmistrza Gryfic
 • Józef Domański, Burmistrz Trzebiatowa
 • Edyta Podgórska, Zastępczyni Burmistrza Płot
 • Michał Zinowik, Wójt Gminy Brojce
 • Sylwia Jankowska, Zastępczyni Wójta Gminy Karnice
 • oraz Sandra SzczerbalAndrzej Szczodry, doradcy Związku Miast Polskich, którzy zaprezentowali proces tworzenia związku ZIT Obszaru Funkcjonalnego Gryfic.

Obszar Funkcjonalny, zdefiniowany Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jest to obszar, na którym występuje względnie wyodrębniający się, intensywny i otwarty system powiązań społecznych, gospodarczych lub przyrodniczych, uwarunkowanych cechami środowiska geograficznego (przyrodniczego i antropogenicznego); szczególnym typem obszaru funkcjonalnego jest miejski obszar funkcjonalny.*

*Zobacz: Art 5 pkt 6a) Ustawy

Jedna z form strategii terytorialnej, opracowywana obligatoryjnie w celu realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zawiera syntezę diagnozy obszaru realizacji ZIT, cele do zrealizowania, listę projektów realizujących cele, źródła projektów, a także opis procesu zaangażowania poszczególnych partnerów i innych podmiotów kluczowych dla ZIT.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), zdefiniowane Ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027To jeden z instrumentów rozwoju regionalnego, który realizowany jest w miejskich obszarach funkcjonalnych, wskazanych w strategii rozwoju województwa, jako obszary strategicznej interwencji, zarządzany przez związek ZIT, w ramach jednej z form prawnych współpracy terytorialnej, do którego funkcjonowania niezbędne jest opracowanie i realizacja strategii ZIT lub strategii rozwoju ponadlokalnego.

Związek ZIT jest podstawowym podmiotem tworzonym w celu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obecnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Funkcjonuje on w jednej z trzech form instytucjonalnych przewidzianych ustawami samorządowymi:

 • porozumienia (międzygminne, powiatowo-gminne)
 • związku (międzyminnego, powiatowo-gminnego)
 • stowarzyszenia.

Jak wskazują eksperci Związku Miast Polskich „podstawowym zadaniem Związku ZIT jest kreowanie polityki rozwoju na obszarze realizacji ZIT, w tym koordynowanie realizacji projektów wynikających ze strategii ZIT”. Ponadto Związki ZIT opracowują i realizują jeden z dwóch przewidzianych prawnie dokumentów strategicznych: strategię ZIT lub strategię rozwoju ponadlokalnego z elementami strategii ZIT. Przy czym drugi wariant rekomendowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Struktura związku ZIT wynika z założeń przyjętych przez partnerstwo JST, w tym od wyboru jednej z wyżej wymienionych form instytucjonalnych. Związek Miast Polskich zaleca by struktura związku uwzględniała:

 • organ wykonawczy, mający charakter kolegialny (zarząd) lub jednoosobowy (lider porozumienia);
 • organ uchwałodawczy (lub doradczy w przypadku porozumienia) o charakterze kolegialnym, złożony z przedstawicieli wszystkich JST tworzących związek ZIT;
 • ciało doradcze dla organu wykonawczego lub lidera porozumienia reprezentujące partnerów, stanowiące obligatoryjny warunek partnerstw w ramach mechanizmu ZIT.  

Szerzej na temat Instrumentów Terytorialnych w perspektywie FE 2021-2027, w tym Związku ZIT przeczytasz tutaj.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane