Premia społeczna – nowy projekt dla samorządów

Premia społeczna” to innowacyjny mechanizm wspierający rozwój lokalnego rynku usług społecznych przez zachęcanie samorządów do zlecania realizacji usług dla mieszkańców podmiotom ekonomii społecznej.

W ramach projektu planowane jest udzielenie co najmniej 250 grantów dla gmin i powiatów (co do zasady do 25% wartości usługi, jednak na kwotę nie większą niż 350 tys. zł) częściowo finansujących zamówienia na usługi społeczne zlecane PES (Podmiotom Ekonomii Społecznej).

Premia wypłacana jest samorządom, które zlecą działania na rzecz mieszkańców w jednym z 2 trybów:

   1. udzielenia zamówienia publicznego,
   2. powierzenia zadania publicznego.

  Korzyści wynikające z udziału w projekcie

  Wdrożenie mechanizmu „Premii społecznej” to nie tylko inwestycja w rozwój samorządu, ale przede wszystkim w przyszłość społeczności lokalnych. Działania zaplanowane w projekcie kierowane są przede wszystkim do JST i ich jednostek organizacyjnych, podmiotów świadczących usługi społeczne oraz ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. 

  W ramach Premii społecznej oprócz wsparcia finansowego przewidziane jest także wsparcie pozafinansowe:

  Spotkania informacyjne – dla potencjalnych grantobiorców i interesariuszy w poszczególnych regionach Polski;

  Doradztwo i konsultacje – zindywidualizowane wsparcie merytoryczne dla JST; 

  Szkolenia – między innymi dotyczące współpracy z PES, OWES, ROPS;

  Webinary – materiały merytoryczne nagrywane dla interesariuszy projektu;

  Baza wiedzy –  materiały merytoryczne podnoszące poziom wiedzy z zakresu usług społecznych, w tym wdrażania praktycznych rozwiązań, innowacji dostępne na stronie www.premiaspoleczna.pl

  Realizator Projektu

  Za wdrożenie mechanizmu „Premii społecznej” odpowiada Fundacja Fundusz Współpracy, która od ponad 34 lat w unikalny sposób łączy w swojej działalności najlepsze cechy z trzech różnych obszarów: niezależnej organizacji pozarządowej (NGO), instytucji zakorzenionej w administracji oraz dynamicznie rozwijającej się firmy konsultingowej.

  Powołana w 1990 roku jako Fundacja Skarbu Państwa, z administracji państwowej utrzymała przywiązanie do najwyższych standardów i poszanowania procedur. Obecnie jest jedną z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się zarządzaniem, rozliczaniem programów i projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych.

  Źródło finansowania i cele projektu

  Środki na realizację projektu pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa. Dzięki temu w najbliższych latach samorządy otrzymają około 300 mln zł na zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej.

  Cel główny projektu: zwiększenie popytu na usługi społeczne świadczone przez podmioty ekonomii społecznej dla JST

  Cel szczegółowy: zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług wspierających m.in. dostęp do mieszkań; opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizację systemów ochrony socjalnej, w tym dostępu do ochrony socjalnej (z uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji); poprawę dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej

  Rezultat: wzrost wartości usług społecznych zlecanych przez JST do PES

  Grupa docelowa: wszystkie JST (gminy, powiaty i miasta na prawach powiatów) w Polsce, jak również ich jednostki podległe, które bezpośrednio odpowiadają za zlecanie realizacji usług społecznych

  Okres realizacji: 01.09.2023 – 31.12.2025

  Wartość projektu: 99 999 999,99 zł

  Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 82 519 999,99 zł

   

   

  Źródło: opracowano na podstawie informacji ze strony http://www.premiaspoleczna.pl
  https://cofund.org.pl/projekty/premia-spoleczna

  Udostępnij

  Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
  *pole wymagane