Słowniczek pojęć

Związek ZIT

Związek ZIT jest podstawowym podmiotem tworzonym w celu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obecnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Funkcjonuje on w jednej z trzech

Czytaj więcej »

Związek (forma instytucjonalna)

Jedna z form instytucjonalnych publicznoprawnych regulowanych ustawami samorządowymi. Polega na współpracy JST w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych bądź wspólnej obsługi wynikającej z art. 10a

Czytaj więcej »

Projekt

Zdefiniowany w Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na  podstawie decyzji

Czytaj więcej »

Miejski Obszar Funkcjonalny

Miejski Obszar Funkcjonalny, zdefiniowany Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Jest to układ osadniczy ciągły przestrzennie, złożony z odrębnych administracyjnie jednostek (gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich)

Czytaj więcej »

Obszar funkcjonalny

Obszar Funkcjonalny, zdefiniowany Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jest to obszar, na którym występuje względnie wyodrębniający się, intensywny

Czytaj więcej »

Projekt zintegrowany

Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027:Projekt zintegrowany to projekt, który wpisuje się w cele rozwoju obszaru funkcjonalnego objętego

Czytaj więcej »

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane