Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)

Znajdź interesujący Cię temat

Obszary Strategicznej Interwencji – zdefiniowane w Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. OSI to określony w strategii rozwoju obszar o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych lub o szczególnych warunkach społecznych, gospodarczych lub przestrzennych, decydujących o występowaniu barier rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania, potencjałów rozwojowych, do którego jest kierowana interwencja publiczna łącząca inwestycje, w szczególności gospodarcze, infrastrukturalne lub w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł, lub rozwiązania regulacyjne.

Profile partnerstw uwzględniają tylko i wyłącznie OSI krajowe (rozumiane jako gminy zagrożone trwałą marginalizacją oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze), które zostały wymienione w poniższych wykazach:

Link do wykazu OSI krajowych:

Gminy zagrożone trwałą marginalizacją (programowanie 2021-2027)

Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (programowanie 2021-2027)

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane